/   Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov

Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov

Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov

Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov (GDPR)

1. Vaše osobné údaje spracovávame, pretože toto spracovanie je nevyhnutné na plnenie záväzkov plynúcich pre CK z uzatváranej zmluvy o zájazde alebo predaj leteniek, ďalej je potrebné na účely plnenia právnych povinností CK a takisto je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov CK (len na účely priameho marketingu).

 

2. Pretože sú splnené podmienky zákonnosti spracovania osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. b), c), f) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (ďalej len "Nariadenie"), nie je pre tieto účely nevyhnutný Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

 

3. Poskytnutie Vašich osobných údajov je požiadavkou, ktorú je nutné uviesť do zmluvy, bez poskytnutia Vašich osobných údajov by nebolo možné plniť záväzky zo zmluvy a CK by preto zmluvu o zájazde bez poskytnutia osobných údajov neuzavrela.

 

4. Správcom osobných údajov je Blue Sky Travel s.r.o., IČ 25 779 281, so sídlom Chodská 1392/11, Vinohrady, 120 00 Praha 2, www.blueskytravel.cz , tel. č. +420 222 220 210, e-mailová adresa sales@blueskytravel.cz (ďalej len „správca“).

 

5. Vaše osobné údaje budú za účelom plnenia záväzkov zo zmluvy o zájazdu predané obchodným partnerom zaisťujúcich pre CK :

- prepravu do a z destinácie zájazdu,

- ubytovanie, stravovanie a poskytovanie ďalších služieb v mieste zájazdu

(obchodní partneri so sídlom v zahraničí),

- prevádzku IT systému.

 

6. Vaše osobné údaje budú za účelom plnenia právnych povinností CK odovzdané obchodným partnerom zaisťujúcim pre CK vedenie účtovníctva, daňové poradenstvo a povinné poistenie proti úpadku.

 

7. Vaše osobné údaje budú za účelom naplnenia oprávnených záujmov CK odovzdané obchodnému partnerovi zabezpečujúcemu pre CK priamy marketing.

 

8. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko budú správcom uložené po dobu 10 rokov.

 

9. Poúčame Vás, že máte voči správcovi právo získať potvrdenie, či Vaše osobné údaje sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

a) účely spracovania;

b) kategórie dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách;

d) plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak nie je ju možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby;

e) existencia práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania a alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu;

f) právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, www.uoou.cz

g) kópiu spracúvaných osobných údajov.

 

10. Poúčame Vás, že máte voči správcovi právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásení.

 

11. Poúčame Vás, že máte voči správcovi právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,

b) vznesiete námietky proti spracovaniu za účelom priameho marketingu,

c) osobné údaje boli spracované nezákonne,

d) na splnenie právnej povinnosti ustanovené v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa vzťahuje na správcu.

 

12. Poúčame Vás, že máte voči správcovi právo na to, aby správca obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov v prípade že:

a) popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť;

b) spracovanie je protiprávne a Vy namiesto vymazania Vašich osobných údajov požiadate o obmedzenie ich použitia;

c) správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Ak bolo spracovanie obmedzené, môžu byť tieto osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracované iba s Vašim súhlasom, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo niektorého členského štátu. Správca je povinný Vás vopred upozorniť na to, že bude obmedzenie spracovania zrušené.

 

13. Poúčame Vás o tom, že správca oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli Vaše osobné údaje sprístupnené, všetky opravy alebo odstránenie osobných údajov alebo obmedzenia spracovania, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Správca Vás bude informovať o týchto príjemcoch, ak to budete požadovať.

 

14. Poúčame Vás, že máte voči správcovi právo na to, aby Vám poskytol osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste mu poskytol, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a že máte právo odovzdať tieto údaje inému správcovi.

 

15. Poúčame Vás, že máte voči správcovi právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu. Ak túto námietku vznesiete, nebudú už osobné údaje pre tieto účely spracovávané.


16. Vaše osobné údaje sú riadne zabezpečené, a to ako technickými, tak i organizačnými opatreniami správcu. Poúčame Vás o tom, že ak dôjde napriek tomu k porušeniu zabezpečenie Vašich osobných údajov s vysokým rizikom pre práva a slobody fyzických osôb, správca Vám toto porušenie bez zbytočného odkladu oznámi. To neplatí v prípade, že:

a) správca vykonal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia boli použitá pri osobných údajov dotknutých porušením zabezpečenia osobných údajov, najmä taká, ktorá robí tieto údaje nezrozumiteľnými pre kohokoľvek, kto nie je oprávnený mať prístup k nim, ako je napríklad šifrovanie;

b) správca príjme následné opatrenia, ktoré zabezpečia, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb sa už pravdepodobne neprejaví;

c) vyžadovalo by to neprimerané úsilie (v takom prípade budú dotknuté osoby informované pomocou verejného oznámenia alebo podobného opatrenia);

d) rozhodol tak dozorný úrad.

 

Promo ceny spiatočných leteniek už OD


 
Vyššie uvedené ceny v ekonomickej knihovacej triede sú v EUR platné ku dňu 2.8.2023. Cena je vrátane servisného poplatku.

Ceny sú orientačné vrátane táx, v najnižšej knihovacej triede. Taxy sa menia podľa aktuálneho kurzu a zahrňujú servisný poplatok.

Počet miest je obmedzený. Vždy vám zaistíme tie najlepšie ceny, ktoré sú pre daný let dostupné.
Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov
Flotila Air Cairo
Hurgada
19°C
jasná obloha
Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov
Hurghada
Novinky
Leto 2024 už v predaji.

Leto 2024 SK - každý utorok a piatok do Hurghady a Marsa Alam
Leto 2024 CZ - každú stredu, sobotu a nedeľu z Prahy do Hurghady
Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov
Vlastníkom webových stránok je zastúpenie Air Cairo v Českej republike a na Slovensku